REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO „MADO”

MADO to Sklep Internetowy prowadzący sprzedaż odzieży roboczej, obuwia roboczego i artykułów BHP.

Sprzedającym jest „MADO” DOROTA, MARIUSZ GĄSIOR SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Odolanowskiej 52, REGON 251578262, NIP 6221003514, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000152297,

Sprzedający jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie Internetowym „MADO”

Kupującym jest podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym „MADO”, składający zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Sklep Internetowy „MADO” dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I. Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Konto – indywidualne, w pełni spersonalizowane konto Kupującego, za pomocą którego może w łatwiejszy sposób dokonać zakupu oferowanych przez Sprzedającego Towarów.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedającego cyklicznych treści kolejnych edycji Newsletter’a zawierającego informacje o Towarze, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Rachunek Bankowy – Rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 95 1090 1160 0000 0001 3333 4586

Regulamin – Regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego „MADO”

Sklep Internetowy - sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.mado.com.pl

Sklep Stacjonarny - sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedającego położony w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Odolanowskiej 52, w którym można nabyć Towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar - wszelki asortyment, który Kupujący może nabyć poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego, drogą e-mail, faxem, telefonicznie bądź bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.

Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

1. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Informacja o produkcie oraz cenie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich.

4. Publikowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego zdjęcia mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów.

5. Skuteczne złożenie Zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży po stronie Sprzedającego powstaje obowiązek wydania rzeczy Kupującemu, a po stronie Kupującego – obowiązek zapłaty za zakupiony Towar. W przypadku anulowania Zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wystarczające jest posiadanie przeglądarki internetowej.

7. Sprzedający realizuje Zamówienia na terenie całej Polski.

III. Składanie zamówienia

1. Sprzedający umożliwia zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym poprzez wybór Towarów, dodanie ich do koszyka i wypełnienie Formularza Zamówienia (zgodnie z procedurą opisaną w dziale IV Regulaminu),

2. Sprzedający umożliwia ponadto kilka alternatywnych sposobów zamówień:

a) zamówienie e-mail: przesłanie Zamówienia e-mail’em na adres info@mado.com.pl, które powinno zawierać dane Kupującego, adres dostawy, zamówione Towary (nazwa, model, cena, ilość),

b) zamówienie telefoniczne: kontakt z biurem obsługi klienta Sklepu Internetowego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 dostępnym pod numerami 062/736-58-38, 698-622-036, 795-506-757.

c) zamówienie faksem: przesłanie pisemnego Zamówienia na numer faksu 062/735-30-67, które powinno zawierać dane Kupującego, adres dostawy, zamówione Towary (nazwa, model, cena, ilość), podpis osoby uprawnionej do składania zamówień.

d) Kupujący może złożyć Zamówienie bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być składane przez Kupujących 24 h na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 oraz Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będące ustawowo dniem wolnym od pracy, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone do godziny 12:00 będą rozpatrywane tego samego dnia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych. O trwającej przerwie technicznej Kupujący zostanie poinformowany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie komunikatu. W trakcie przerwy technicznej dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym będzie niemożliwe bądź ograniczone.

4. Kupującemu umożliwia się stworzenie w pełni spersonalizowanego Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego, za pomocą którego będzie mógł zamawiać oferowane przez Sprzedającego Towary. Zakupy za pośrednictwem Konta skracają czas składania Zamówienia. Raz wskazane przez Kupującego dane osobowe zostają zapamiętane. Podanie ich przy kolejnym Zamówieniu nie będzie potrzebne. Posiadacz Konta ma obowiązek aktualizacji danych osobowych wskazanych podczas rejestracji.

5. Kupujący może dokonać indywidualnego Zamówienia, w skład którego wchodzą Towary przygotowane lub sprowadzone zgodnie z życzeniem Kupującego.

IV. Procedura składania Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówień

1. Zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, po wypełnieniu wszystkich wymaganych okienek Formularza Zamówienia.

2. Wypełniając formularz zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie następujących danych:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres e-mail;

c) Telefon kontaktowy;

d) Adres dostawy obejmujący przynajmniej: nazwę ulicy, numer domu i/lub numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

e) NIP (w przypadku Kupującego niebędącego konsumentem)

3. Konieczne będzie ponadto zaakceptowanie przez Kupującego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych.

4. Zatwierdzenie Zamówienia, w tym danych zawartych w Formularzu Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Kup teraz”.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.

V. Cena i Warunki płatności za zakupiony Towar

1. Ostateczna wartość Zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na wystawionej przez Sprzedającego fakturze. Kupujący akceptując ten dokument, akceptuje wskazane w nim ceny Towarów.

2. Przy realizacji Towarów poniżej 500,00 zł netto, doliczany jest koszt transportu uzależniony od formy płatności Zamówienia.

4. Koszt transportu uzależniony jest od ilości paczek i stanowi ich wielokrotność.

5. Kupujący dokonuje płatności za Towar za pośrednictwem niżej wskazanych sposobów:

a) Płatność za pośrednictwem systemu płatności tpay.com

b) Płatność przelewem bankowym, pocztowym lub innym,

c) Płatność gotówkowa za pobraniem

d) Płatność gotówka przy odbiorze osobistym.

6. Płatność gotówkowa za pobraniem następuje w momencie doręczenia Towaru i wiąże się z opłaceniem wymaganej kwoty do rąk kuriera.

7. W przypadku płatności w formie przedpłaty na Rachunek Bankowy Sprzedającego, wstawiana jest faktura, na podstawie której Kupujący dokonuje przedpłaty. W tytule przelewu Kupujący podaje numer dokumentu, który jest opłacany.

8. Szczegóły płatności za pośrednictwem systemu płatności tpay.com określone zostały na stronie internetowej www.tpay.com

9. Wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu na Rachunku Bankowym Sprzedającego pełnej kwoty wartości Zamówienia.

10. Termin płatności:

a) w przypadku wyboru przez Kupującego Płatność tpay lub płatność przelewem bankowym, pocztowym lub innym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

b) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) w przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówkowej przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Towaru bezpośrednio w kasie Sklepu Stacjonarnego.

VI. Realizacja Zamówień

1. Złożone przez Kupujących zamówienia będą realizowane według kolejności ich wpłynięcia.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. Informacja o dostępności Towaru podawana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego, względnie w trakcie kontaktu z Kupującym. Sprzedający aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego raz dziennie. W przypadku, gdy zamawiany Towar jest niedostępny, Kupujący zostaje o tym fakcie poinformowany przez Sprzedającego, a Zamówienie może zostać anulowane.

3. Sprzedający udostępnia Kupującemu na stronie internetowej Sklepu Internetowego funkcjonalność umożliwiającą bezpośrednie zapytanie o konkretny Towar. Kupujący klikając w przycisk „zapytaj o produkt” przekierowany zostanie do formularza, dzięki któremu będzie mógł zadać pytanie Sprzedającemu.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, chwilowego braku Towaru znajdującego się w Zamówieniu lub wystąpienia innej przeszkody w należytej realizacji Zamówienia, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie, korzystając z danych podanych przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

5. Zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego do momentu jego realizacji i wysyłki Towaru. Kupujący nie może anulować Zamówienia, które zostało zrealizowane, a Towar został wysłany.

6. Sprzedający może zadecydować o wstrzymaniu realizacji Zamówień, jeśli u Kupującego występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar.

VII. Realizacja dostaw

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Polski.

2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b) Transport Sprzedającego (tylko do 100 km),

c) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Odolanowska 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski bądź w miejscu wskazanym przez Sprzedającego – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

3. Przy dostawie Towaru Kupujący otrzymuje fakturę w formie papierowej oraz dokument WZ.

4. Przewidywany czas wysyłki to 48 h od momentu wpływu środków na konto (w przypadku płatności przelewem) lub od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku niemożności dokonania wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Sprzedający niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupujący może odstąpić od umowy, lub możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, co pozostaje bez wpływu na pozostałe warunki umowy. Czas dostawy towarów oznaczonych na zamówienie będzie ustalany indywidualnie z Kupującym.

5. W przypadku realizacji Zamówień indywidualnych, w skład których wchodzą Towary przygotowane lub sprowadzone zgodnie z życzeniem Kupującego, czas realizacji Zamówienia uzgadniany jest z biurem obsługi klienta.

6. Towar wysyłany jest na adres podany w trackie składania Zamówienia. Towar może zostać wysłany zarówno do miejsca zamieszkania Kupującego, jego siedziby bądź na inny wskazany przez niego adres. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez kupującego nieprawidłowych danych, w tym, w szczególności, błędnego adresu dostawy.

7. Jeżeli Towar ma być przesłany przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedający powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

8. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego wysłanego Towaru w miejscu przez niego wskazanym, Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz zwrot Towaru do siedziby Sprzedającego.

VIII. Gwarancja

1. Sprzedający oświadcza, że każdy oferowany Towar jest fabrycznie nowy objęty gwarancją producenta oraz importera.

2. Czas trwania gwarancji uzależniony jest od rodzaju sprzętu oraz producenta.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień działu „Szczególne postanowienia dotyczące przedsiębiorców”.

2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wady Towaru oraz uprawnień Kupującego są określone w Kodeksie Cywilnym i ustawach szczególnych, z zastrzeżeniem postanowień działu „Szczególne postanowienia dotyczące przedsiębiorców”.

3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej. Braki w dostawie należy zgłosić Sprzedającemu w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru.

4. W sytuacji przewozu Towaru przez firmę kurierską stwierdzenie jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki wymaga spisania protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem.

5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Odolanowska 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@mado.com.pl;

6. Kupujący, realizujący swoje uprawnienia z rękojmi, ma bezwzględny obowiązek dostarczenia czystego, suchego Towaru (zależnie od specyfiki Towaru – umytego, wypranego) na koszt Kupującego, do siedziby Sprzedającego. Nie przyjmuje się przesyłek wysłanych za pobraniem. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje. W przypadku dostarczenia Towaru nie odpowiadającego podstawowym wymaganiom higienicznym, Kupujący zostanie wezwany przez Sprzedającego do usunięcia zabrudzeń. Procesowi reklamacji nie podlega Towar, który nie odpowiada podstawowym wymaganiom higienicznym (brudny, mokry).

7. Reklamacje będą rozpoznawane przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia dostarczenia Sprzedającemu zakupionego Towaru, wszelkich niezbędnych dokumentów (paragonu, faktury, protokół reklamacyjny u przewoźnika itp.) i informacji stanowiących podstawę reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji i dokumentów związanych ze zgłaszaną reklamacją na wypadek gdyby informacje i dokumenty dostarczone przez Sprzedającego okazały się niewystarczające do rozpoznania reklamacji.

9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zawiadomi Kupującego za pośrednictwem ogólnie dostępnych środków komunikowania się na odległość, tj. poprzez wystosowanie wiadomości e-mail na wskazany w trakcie składania Zamówienia przez Kupującego adres, telefonicznie, lub osobiście w Sklepie Stacjonarnym. W razie uznania reklamacji, Sprzedający zwróci Kupującemu cenę Towaru lub odpowiednią jej część albo wymieni Towar na inny w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji we wskazanym zakresie.

10. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.

11. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o konieczności odbioru reklamowanego Towaru. Kupujący może odebrać Towar osobiście w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o decyzji we wskazanym zakresie. Brak odbioru Towaru skutkować będzie tym, że Towar zostanie zwrócony Kupującemu na jego koszt i ryzyko po upływie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji.

X. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8 niniejszego działu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: ul. Odolanowska 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@mado.com.pl;

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku niniejszego Regulaminu oraz dołączony do zakupionego Towaru. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towaru od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Odolanowska 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

c) w przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

XI. Szczególne postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego działu Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami.

2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Na mocy art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Kupującemu niebędącemu konsumentem przysługują wyłącznie uprawnienia z gwarancji producenta i importera.

XII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są

a) W celach związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

3. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową, czyli przez 3 lat od końca roku, w którym wygasła Umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

4.Dane mogą zostać przekazane firmom świadczącym usługi i podwykonawcą Sprzedającego, takim jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, wykonujące usługi gwarancyjne, kurierzy.

5. Sprzedający nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Kupujący ma

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W oparciu o dane osobowe Kupującego Sprzedający (Administrator) nie będzie podejmował wobec Kupującego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Spory między Sprzedającym a Kupującym, będącym konsumentem, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd polski według właściwości miejscowej wynikającej z Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Spory między Sprzedającym a Kupującym, będącym przedsiębiorcą, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd polski właściwy miejscowo dla Sprzedającego.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

4. Sprzedający może zmienić Regulamin w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu nie odnosi skutku w odniesieniu do zakupionego Towaru.

5. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem wszelkich środków komunikowania się, tj. telefonicznie, fax’em, mail’owo, pocztą, czy też osobiście w Sklepie Stacjonarnym.

6. Każdy Kupujący może zapisać się do bezpłatnej usługi Newsletter, aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

7. Nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018